SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ od roku 1993
komplexnostbezpečnostspolehlivostživotnost

Topný faktor (COP)

Topný faktor je číslo, které slouží k porovnání efektivity tepelného čerpadla. Je dán poměrem mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií. Čím vyšší je topný faktor, tím je provoz levnější.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se liší podle zdroje, odkud berou energii (země, voda nebo vzduch), a dále podle toho, jak dodávají energii do objektu (voda nebo vzduch). Tepelná čerpadla jsou označená dvěma slovy – první znamená zdroj energie, druhé látku, která energii rozvádí.

Tlaková ztráta

Rozdíl tlaku mezi dvěma body v potrubí. K poklesu tlaku dochází vlivem třecích sil, které vznikají  třením o povrch průtočného kanálu i třením v kapalině samotné. Třením kapalina ztrácí kinetickou energii a aby protekla kanálem požadovanou rychlostí musí získat kinetickou energii poklesem tlaku na druhé straně kanálu.

 

Tepelná ztráta

Tepelná ztráta je okamžitá hodnota tepelného toku, která z domu uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním.

Termostat

Termostat je technické zařízení, které v určitém prostoru udržuje stálou teplotu. Výstup z termostatu může ovládat vytápění nebo klimatizaci.

Tepelné čerpadlo voda-voda

U tepelného čerpadla voda-voda je zdrojem energie spodní voda, která se čerpá z mělkého vrtu (studně) a do druhé vsakovací studně se vychlazená voda po průchodu tepelným čerpadlem vrací. Systém je náročnější na instalaci i údržbu než systém vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

U tepelného čerpadla vzduch-voda je zdrojem energie venkovní vzduch, který se pomocí ventilátoru přivádí k výparníku tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo země-voda získává energii ze země prostřednictvím plošných zemních kolektorů nebo hlubinných vrtů.

Tangenciální ventilátor

Tangenciální ventilátor je druh ventilátoru, ve kterém prochází vzduch lopatkami oběžného kola dovnitř i ven. Vzduch je nasáván plošně tangenciálně k ose otáčení. Následně se směr jeho proudění otáčí o 90°. Proud vzduchu je odváděn z ventilátoru úzkou štěrbinou v plášti. Výstupní štěrbina je dlouhá na celou šířku oběžného kola. Poháněcí motor je umístěn mimo proud vzduchu.

Princip je zřejmý z obrázku.

 

Termooxidační stabilita

Termooxidační stabilita je odolnost vůči vysokým teplotám za přítomnosti spalin.

Termooxidační degradace

Termooxidační  degradace je molekulární poškození v důsledku přehřátí. Při vysokých teplotách se složky dlouhého řetězce polymeru mohou začít rozdělovat  a vzájemnou reakcí změnit své vlastnosti.

Termostat

Termostat je technické zařízení, které v určitém prostoru udržuje stálou teplotu. Výstup z termostatu může ovládat vytápění nebo klimatizaci.